- DefaultPageHeader | Privacyverklaring -

Privacyverklaring

Verantwoordelijke

Wonen Regio Kortrijk, gevestigd te Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Project Nieuw Kortrijk: nieuwkortrijk@wonenregiokortrijk.be

Mailadres Wonen Regio Kortrijk: info@wonenregiokortrijk.be

Adres: Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 05 50

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wonen Regio Kortrijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wonenregiokortrijk.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wonen Regio Kortrijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van meldingen van deze projectblog

– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over het project Nieuw Kortrijk

Automatische verwerking

Wonen Regio Kortrijk gebruikt het mailingsysteem Mailchimp om gebruikers van deze blog automatisch op de hoogte te houden van nieuwe posts. Dit systeem genereert elke nacht e-mails indien er nieuwe blogberichten zijn geüpload. Als u zich inschrijft om op de hoogte te blijven, dan krijgt u dus ’s nachts een e-mail als er die dag een nieuw bericht is geplaatst. Wilt u zich uitschrijven of wijzigingen aanbrengen dan kan dit door onderaan de mail te klikken op ‘instellingen wijzigen’ of ‘zich uitschrijven’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wonen Regio Kortrijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam: tot voltooiing project Nieuw Kortrijk

E-mailadres: tot voltooiing project Nieuw Kortrijk

Delen van persoonsgegevens met derden

Wonen Regio Kortrijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wonen Regio Kortrijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wonen Regio Kortrijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wonenregiokortrijk.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wonen Regio Kortrijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wonenregiokortrijk.be